O projektu

Kvalitním vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k jejich společenské integraci a pracovnímu uplatnění.

Úspěšný, námi podaný projekt s názvem "Kvalitním vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k jejich společenské integraci a pracovnímu uplatnění" přispěje ke zlepšení podmínek a zkvalitnění procesu vzdělávání dětí a žáků s různým stupněm kombinovaného postižení.
Projekt bude realizován od 1. září 2009 do 30. června 2011 v Mateřské, základní a praktické škole DANETA s.r.o. v Hradci Králové ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění komplexního procesu vzdělávání žáků naší školy. Vzdělávání bude maximálně individualizováno a diferencováno dle potřeb jednotlivých žáků tak, aby každý z žáků dosáhl svého maxima a zároveň mu bude poskytnuta komplexní odborná péče. Tato péče bude doplněna o nové terapie (např. muzikoterapii, dramaterapii), zájmové aktivity a projekty zajišťující rovný přístup ve vzdělání a usnadňující žákům jejich společenskou integraci a budoucí pracovní uplatnění.

Novinky a oblasti, které projekt pro žáky, rodiče i pedagogy přináší:
  • rozvoj a zkvalitňování organizačních forem výuky a vyučovacích metod, zařazení množství specifických terapií: zajištění canisterapie, animoterapie s hipoterapií (financované projektem), fyzioterapie, chirofonetika, rozšiřování arteterapeutických či artefiletických metod do vzdělávání, rozvoj alternativních a augmentativních forem komunikace apod.;
  • podpora rozvoje schopností žáků v pracovní oblasti: větší počet hodin pracovního vyučování se zaměřením na dovednosti pro život, podpora volby povolání, exkurze, projektové aktivity atd.;
  • zajištění asistenčních služeb;
  • rozšiřování dalšího vzdělávání odborného personálu se zaměřením na nové metody a terapie, přenos zkušeností na široké spektrum zaměstnanců, odborné semináře pro asistenty a rodiče ve škole;
  • naplňování volného času žáků s lehčím zdravotním postižením - dostatek volnočasových aktivit (zájmové kroužky) s cílem využít vlohy a nadání pro určitou oblast a pozdější pracovní uplatnění: např. kroužek Příprava pokrmů, Péče o domácnost, keramika, ICT apod.;
  • naplňování volného času žáků s těžším zdravotním postižením - dostatek volnočasových aktivit terapeutického směru s cílem relaxačním, terapeutickým a zároveň s využitím nadání pro určitou oblast a pozdější pracovní či společenské uplatnění: např. muzikoterapie, dramaterapie, výtvarný kroužek, ekologický kroužek;
  • rozšíření nabídky speciálně pedagogických a psychologických služeb;
  • zavedení tzv.odborných konsilií - komplexní péče odborníků = poradenství, poradenství pro rodiče, odborné konzultace, tvorba plánů osobního rozvoje dětí, včetně sledování a vyhodnocení dopadů vzdělávacího procesu;
  • projektové dny s cílem rozvoje získaných poznatků a dovedností prostřednictvím jejich seznámením se a vyzkoušením si řady řemeslných technik.
  • celý proces vzdělávání bude probíhat za aktivní podpory a účasti odborníků, zejména z řad partnera projektu - Univerzity Hradec Králové
O všech aktivitách vás budeme postupně informovat na webu školy, nástěnce na chodbě školy i v Listech Danety. Na odborná školení a semináře již nyní srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy. Konkrétní pozvání s termíny a obsahem seminářů budete mít také na nástěnce Klubu rodičů, informace obdržíte také u třídních učitelů. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za celý kolektiv

Mgr. Monika Bourová
ředitelka školy

Prezentace výstupů projektu 2014 (ppt)